Onze notice & takedown procedure.

De onderstaande notice and takedown procedure is van toepassing op alle door ons aangeboden diensten, producten en aanverwante dienstverlening.

Wanneer u een klacht heeft over een door ons gehoste dienst voor een van onze klanten, kunt u ons op de hoogte stellen door het contactformulier in te vullen onder aan deze pagina.

 • Als Knippin een klacht ontvangt via het klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Knippin controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Knippin de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
 • Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Knippin de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.
 • Als de melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Knippin de klacht door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Knippin geeft het antwoord van de Klant door aan de melder. Deze kan dan naar Knippin reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. Knippin informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Knippin de volgende stappen.
 • Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Knippin een eigen inschatting:
  a. Als Knippin zelf van mening is dat de klacht terecht is, verwijdert of blokkeert zij het materiaal en informeert zij de Klant en melder dat dit is gebeurd. Knippin motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Knippin zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 • Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Knippin een eigen inschatting:
  a. Als Knippin zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Knippin naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Knippin zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 • Indien er sprake is van een spoedmelding zal Knippin binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Knippin bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.

In aanvulling op de bovenstaande (externe) procedure kan Knippin zelf de volgende interne stappen doorlopen.

Aanvullende stappen bij punt 4 en/of 5:

Als Knippin zelf geen mening kan of wil uitspreken over de klacht, stuurt zij de ontvangen informatie over de klacht naar haar juridisch adviseur.

De juridisch adviseur zal Knippin informeren over de te nemen stappen. Knippin is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert de Klant en melder hierover. De klacht is dan afgehandeld.

  Uw naam: *

  Bedrijf of instantie, indien van toepassing

  Uw telefoonnummer:

  Uw e-mail adres: *

  Eis van de klacht: *
  Weghalen/blokkeren van het materiaalAfgifte van NAW-gegevens van de plaatser

  Grond van de klacht: *
  Inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander recht van de melderRacistische, haatzaaiende of discriminerende uitlatingSmaad, laster, belediging of bedreiging van de melderSchending van de privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)Kinderporno of andere illegale pornografische publicatieComputercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)

  Toelichting op de klacht: *

  Is geprobeerd de plaatser van het materiaal te benaderen? *
  JaNee

  Zo ja, welke reden gaf deze om niet in te grijpen?

  Is er sprake van een spoedmelding?
  JaNee

  Zo ja, motiveer de reden van de spoedmelding:

  Ik verklaar hierbij dat de bovengenoemde informatie naar waarheid is ingevuld, alsmede dat de informatie correct is. Ik ben zelf verantwoordelijk voor alle opgelopen schade wanneer blijkt dat deze onjuist is.

  Ik verklaar hierbij rechthebbende dan wel gerechtigd te zijn om namens de rechthebbende op te treden.